מנואל ונטורה

מנואל ונטורה

מנכ"ל ומייסד "ונטורהלייט"